Wat we doen?

Het OSO is actief voor haar leden op het terrein van recreatie in de ruimste zin des woords’. Het OSO is een netwerkvereniging waarbij leden onderling in staat worden gesteld kennis uit te wisselen, gezamenlijk externe kennis te vergaren of deze te delen met de buitenwereld. In praktijk onderneemt het OSO de volgende activiteiten:

  • Het onderhouden van een branchebreed netwerk
  • Het behartigen van de individuele en collectieve belangen (bij rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid en in samenwerking met andere organisaties);
  • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden (middels themabijeenkomsten, symposia e.d.);
  • Het stimuleren van professionalisering bij de leden middels kennisdeling, initieren van onderzoek en lidmaatschap van vakverenigingen.

Door deelnemers van het OSO is er een groot netwerk ontstaan met ministeries, onderwijs- en kennisinstellingen, branche-organisaties zoals RECRON, Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Koninklijke Horeca Nederland, NFN en vele (recreatie)ondernemers.