Vereniging OSO, overlegorgaan van samenwerkingsverbanden in de openluchtrecreatie

Wat doen we?

Het OSO is actief voor haar leden op het terrein van recreatie in de ruimste zin des woords'. Dat betekent in de praktijk:

  • Het geven van adviezen en voorlichting over openluchtrecreatie en natuur- en landschapsbehoud;
  • Het behartigen van de individuele en collectieve belangen (bij rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid en in samenwerking met andere organisaties);
  • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden (middels themabijeenkomsten, conferenties e.d.);
  • Het stimuleren van professionalisering bij de leden middels informatieverstrekking, opleiding en training, het laten doen van onderzoek etc.

Door deelnemers van het OSO is er een groot netwerk ontstaan met ministeries, onderwijs- en kennisinstellingen, branche-organisaties zoals RECRON, Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Koninklijke Horeca Nederland, NFN en vele (recreatie)ondernemers.

Gedragscode Recreatie

Flora en faunawet

RECRON en HISWA hebben de Gedragscode Recreatie op laten stellen. Deze gedragscode maakt het voor recreatieondernemers eenvoudiger om aan de Flora- en faunawet te voldoen. OSO raadt haar leden deze gedragscode daarom ook aan. Klik hier om de Gedragscode Recreatie te downloaden.

Samenwerkingsverband OSO en RECRON

Het OSO heeft met de RECRON een overeenkomst afgesloten om op een aantal punten meer te gaan samenwerken.

Deelname aan het Innovatiefonds is onderdeel van deze samenwerking. Met dit fonds heeft RECRON leveranciers, adviseurs en sponsors bijeen gebracht om vanuit hun kennis, expertise, fysieke en financiƫle bijdrage invulling te geven aan de Innovatiecampagne 'Gastvrij Nederland 'van de Recron.

G.Z-H participeert names het OSO in het Innovatiefonds. Het doel is om middels de campagne helder te krijgen met welke inrichting en beleving recreatiegebieden kunnen aansluiten bij de vijf 'belevingswerelden' die RECRON ontwikkelt. Bij vijf recreatieparkren zullen deze belevingswerelden verder worden uitgewerkt en G.Z-H zal hiervoor de benodigde input geven.

Mantelovereenkomsten

Met diverse leveranciers in de recreatiebranche heeft het OSO mantelovereenkomsten afgesloten. Dit betekent dat het OSO en haar leden een korting ontvangen bij afname van bijvoorbeeld ondergrondse prullenbakken, vlaggen en vlaggenmasten, wegbebakening en bebording, steigers, etc. Hieronder een overzicht van de mantelovereenkomsten die OSO heeft afgesloten en waar OSO leden van flinke kortingen kunnen profiteren.

Faber Vlaggen
Producten: vlaggen, vlaggenmasten en toebehoren. Kortingsafspraak: 15 extra korting op de geldende prijzen. Voor details en verkoopvoorwaarden van de mantelovereenkomst.

Lankhorst Recycling Products bv
Producten: van kunstof palen en planken tot complete steigers, picknicksets, walbeschroeiingen en steunbalken. Kortingsafspraak: 20% korting op stuksprijzen van de meest recente prijslijst en 25% kortings op palletprijzen van de meest recente prijslijst. Voor details en verkoopvoorwaarden van de mantelovereenkomst klik hier.

Nijmeegse Betonindustrie De Hamer B.V.
Producten: diverse betonproducten voor bestrating, riolering en ondergrondse opslagcontainers voor afval. 

POL Heteren B.V.
Producten: bebording, bewegwijzering en wegbebakening. Kortingsafspraak: 25% korting.

Naast bovengenoemde kortingsafspraken ontvangt OSO ook een bonus gerelateerde omzet. Dit is afhankelijk van de afname in het betreffende jaar.